Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Nawiązuje do dawnych i postępowych tradycji naszego narodu. Gromadzi wokół siebie i jednoczy młodzież, nauczycieli i rodziców, tak jak kiedyś jednoczył naród polski w okresie wojen. Na sztandar trzeba zapracować, czymś się zasłużyć, mieć osiągnięcia upoważniające do posiadania go, inaczej mówiąc sztandar trzeba “zdobyć”. Nasza szkoła zdobyła swój sztandar w roku 1975 i ma go do chwili obecnej. Dziś poświęcany na nowo ufundowany sztandar ZSA. Zostanie on uroczyście przekazany społeczności szkolnej. Musimy pamiętać, że sztandar nie jest tylko po to, by wisiał w gablocie, nie jest po to, by nosić go w pochodach, czy też wprowadzać na uroczystości szkolne. Każdy sztandar jest nośnikiem idei, świadkiem prawdy i wartości. Sztandar jest jak osoba, której oddaje się cześć, przed którą zdejmuje się nakrycie z głowy, którą się szanuje, a gdy przyjdzie czas próby-broni. Wiemy z historii, że jednostka wojskowa, czy też organizacja istniała dopóty, dopóki istniał jej sztandar i znajdował się w rękach prawowitych właścicieli. Dzisiejsza uroczystość nadania i poświęcenia nowego sztandaru przenosi nas w przeszłość, do działań naszego Patrona, konspiracyjnej organizacji zbrojnej lat 1940 – 1945, Batalionów Chłopskich. O świcie 1 września 1939 roku rozpoczęła się najokrutniejsza w historii ludzkości wojna. Z trzech stron nacierały na Polskę wrogie armie. Żołnierz polski bił się wszędzie, nawet tam, gdzie wydawało się od początku, że jest na straconych pozycjach. U podstaw tej walki nie leżały przesłanki materialne. Pojęcia godność, honor i miłość do ojczyzny, a także ofiara krwi, krzyż i cierpienia i “Ta co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci bramie” nabrały konkretnej treści, wypełnionej żołnierskim trudem, walką, zwycięstwem i przegraną. Polski zbrojny ruch oporu zapisał w historii wielkie osiągnięcia. W czasie II wojny światowej powstało ponad 300 organizacji zbrojnych. Jedną z najważniejszych była konspiracyjna organizacja zbrojna Bataliony Chłopskie. Utworzono ją jesienią 1940 z inicjatywy Stronnictwa Ludowego “Roch”. Kierownictwo” Rocha” nie zamierzało początkowo tworzyć samodzielnego pionu wojskowego, odsyłając swych ochotników do Związku Walki Zbrojnej. Samorzutne powstanie oddziałów chłopskich w Kieleckiem zdecydowało jednak o podjęciu przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego (CKRL) decyzji o powołaniu własnej organizacji zbrojnej pod nazwą “Straż Chłopska” (SCh) kryptonim “Chłostra”. Instrukcja organizacyjna głosiła, że Straż Chłopska jest formą samoobrony mającą za zadanie zabezpieczenie porządku i spokoju publicznego, ochronę mienia, ochronę działalności “Rocha” i współpracę z podziemnymi władzami państwowymi. Ograniczenie działalności do zadań policyjno-porządkowych nie zadowoliło działaczy terenowych, także konflikty na tle ideowym ze Związkiem Walki Zbrojnej i obawa przed utratą wpływów na wsi zdecydowały o utworzeniu samodzielnej formacji wojskowej, noszącej od wiosny 1941 nazwę Bataliony Chłopskie. Z ramienia Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego pełnomocnikiem ds. Batalionów Chłopskich został Józef Niećko, ps. “Zgrzebniak”, szefem sztabu Kazimierz Banach ps. “Kamil Rosnowicz”. Komendantem Głównym BCh został Franciszek Kamiński ps. “Zenon Trawiński”, który jest autorem tekstu przysięgi: “W obliczu wiekuistości minionych pokoleń ojców i praojców, w obliczu nieśmiertelnego ducha ojczyzny mojej, Polski, w obliczu zakutego w kajdany niewoli narodu polskiego postanawiam i ślubuję w swym sumieniu człowieczym i obywatelskim, że na każdym miejscu i we wszystkich okolicznościach walczyć będę z najeźdźcą o przywrócenie całkowitej wolności narodu polskiego i niepodległości państwowej Polski. Do walki tej staję świadomie i dobrowolnie w bojowych szeregach Batalionów Chłopskich, kierowanych przez znaną mi organizację ideowo polityczną zmierzającą do sprawiedliwej Polski Ludowej na chrześcijańskich zasadach demokracji opartej. Na tej drodze walki wszelkie zlecenia i rozkazy wykonywać będę rzetelnie i karnie, powierzonych mi tajemnic nie ujawnię przed nikim, nawet przed najbliższymi mi osobami. W wykonywaniu rozkazów oraz zachowaniu powierzonych mi tajemnic nie powstrzyma mnie nawet groza utraty życia. Stając w szeregach Batalionów Chłopskich do szeregów żadnej innej organizacji ideowo-politycznej nie wejdę i w żadnym wypadku z szeregów Batalionów Chłopskich samodzielnie nie wystąpię. Przyrzeczenie to składam i ślubuję dotrzymać. Tak mi dopomóż Bóg.” Żołnierze Batalionów rekrutowali się w większości z przedwojennych młodzieżowych organizacji chłopskich: Związek Młodzieży Wiejskiej RP oraz części członków Centralnego Związku Młodej Wsi “Siew”. Całość sił Batalionów Chłopskich podzielono na oddziały taktyczne i terytorialne. Na przełomie 1941/1942 zaczęły powstawać tzw. Oddziały Specjalne (OS) wydzielone z oddziałów terenowych. Wykonywały akcje bojowo-dywersyjne np.: uderzały na posterunki policji, prowadziły akcję antykontyngentową, dokonując zniszczeń w młynach, mleczarniach, tartakach, gorzelniach itp., oraz niszcząc dokumentację podatkową. W porozumieniu z Kierownictwem Walki Cywilnej zwalczały kolaborantów, agentów gestapo, kolonistów niemieckich i volksdeutschów. Liczebność OS określa się na ok. 300 oddziałów. Od jesieni 1942 roku zaczęły powstawać liczne oddziały partyzanckie, jako odpowiedź na wzrost terroru ze strony okupanta, wyrażający się nasileniem pacyfikacji wsi, licznych egzekucji, łapanek na przymusowe roboty i akcji wysiedleńczych. W obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny oddziały partyzanckie Batalionów Chłopskich stoczyły dwie zwycięskie bitwy z niemieckimi ekspedycjami karnymi pod Wojdą i Zaborecznem. Rozmowy scaleniowe prowadzone pomiędzy kierownictwem “Rocha” i Komendą Główną Armii Krajowej rozpoczęte w październiku 1942 zakończono umową podpisaną 30.V.1943 roku, zgodnie z którą do Armii Krajowej miały zostać włączone wszystkie oddziały taktyczne Batalionów Chłopskich, liczące ok. 115 tys. żołnierzy. Do AK włączono jednak tylko ok. 51 tys. żołnierzy Batalionów Chłopskich. Z Batalionami Chłopskimi współpracował Ludowy Związek Kobiet, utworzony w ramach tej organizacji Zielony Krzyż zabezpieczał Bataliony Chłopskie pod względem sanitarnym na każdym szczeblu dowodzenia. Na dorobek Batalionów Chłopskich składały się nie tylko walka zbrojna i działalność sabotażowo- dywersyjna, ale również ogromne osiągnięcia w dziedzinie patriotycznego i ideowo – politycznego, a także kulturalnego rozbudzenia wsi polskiej i wyciągnięcia jej najaktywniejszej części do walki i pracy społecznej . Bataliony Chłopskie zostały rozwiązane we wrześniu 1943 roku decyzją Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego i włączone (częściowo) do Armii Krajowej. Bataliony Chłopskie stanowiły szczytowe osiągnięcie w dziejach ruchu ludowego. Po raz pierwszy bowiem ruch ten stworzył samodzielnie w konspiracji własną organizację wojskową, która w imieniu jego i chłopów polskich wniosła olbrzymi wkład w walkę narodowo- wyzwoleńczą. Była to druga co do wielkości, po Armii Krajowej siła zbrojna w podziemiu.Upadek hitlerowskich Niemiec nie dał żołnierzom Batalionów Chłopskich spokoju. Lata następne to także walka o prawo do ojcowizny i własnej ojczyzny, o godność człowieka i obywatela. Z rąk NKWD ginęli, ci, co zwyciężyli. Żołnierzami Batalionów Chłopskich, na czele z ich legendarnym komendantem głównym Franciszkiem Kamińskim, podobnie jak żołnierzami Armii Krajowej, zapełniono więzienia w kraju i sowieckie łagry. Wielu nie przeżyło tych smutnych i tragicznych dni. Pamiętajmy, że Polacy do ostatniej kropli krwi walczyli o wolność Narodu i Ojczyzny.Fenomenem Batalionów Chłopskich jest to, że była to organizacja niepowtarzalna w dziejach narodu i państwa. Stworzyli ją chłopi samodzielnie jako szkołę wielkiego patriotyzmu, szkołę walki, pracy, edukacji i wychowania. Jesteśmy zaszczyceni, że nasza szkoła nosi imię takiego Patrona. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas okazją do przypomnienia losów tysięcy żołnierzy Polski Podziemnej. Niech ich bohaterstwo będzie wzorem gorącego patriotyzmu, a wielki tragizm owych dni przestrogą i nauką dla przyszłych pokoleń. Składamy hołd wszystkim zasłużonym żołnierzom Batalionów Chłopskich i czcimy pamięć poległych.

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl